Algemene verkoopsvoorwaarden

De webshop www.eeje.be en het ontwerp van de aangeboden producten zijn eigendom van Eeje comm. v. (verder ‘de Verkoper’), met volgende bedrijfsgegevens:

Eeje comm. v.
Openveldstraat 18
9340 Lede
Ondernemingsnummer BE 0666 772 456
Telefoon 0032 (0) 484 61 35 79
e-mail via in**@ee**.be

 

1. Algemeen

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op aankopen door een klant (verder ‘de Koper’) op de website www.eeje.be. Bij een aankoop aanvaardt de Koper zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden. De Verkoper behoudt ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te passen.

De Verkoper spant zich in om de inhoud van www.eeje.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.eeje.be aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten  kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Verkoper.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.eeje.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Verkoper.

Alle prijzen worden inclusief en exclusief BTW vermeld en zonder verzendingskosten. Alle verzendingskosten worden apart op de orderbevestiging vermeld, alsook de totaalprijs van de bestelling.

 

2. Koopovereenkomst

Er is sprake van een koopovereenkomst wanneer de Koper zijn aankoop bevestigt via de webshop EN de volledige aankoopsom (producten en bijkomende kosten zoals verzendkosten) heeft voldaan op rekening van de Verkoper.

De Koper is steeds gerechtigd af te zien van zijn aankoop binnen de 14 kalenderdagen na levering van het product zoals hieronder beschreven onder artikel ‘3. Verzakingsrecht’.

Bij de levering wordt de Koper steeds geïnformeerd over de identiteit van de verkoper, zijn adres, de kenmerken van het product, de prijs, de leveringskosten, het herroepingsrecht, de contactgegevens waar de Koper met klachten terecht kan, informatie over de bestaande dienst na verkoop en waarborgen.

De Verkoper is gerechtigd af te zien van de koopovereenkomst wanneer de Klant niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. De Verkoper kan gemotiveerd de bestelling weigeren of de uitvoering aan bijzondere voorwaarden verbinden wanneer er feiten of factoren zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de koopovereenkomst.

 

3. Verzakingsrecht

De Koper is steeds gerechtigd af te zien van zijn aankoop binnen de 14 kalenderdagen na levering van het product. Hij krijgt hiervoor geen boete en moet hiervoor geen motief opgeven. Deze herroeping dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of brief). In dit geval dient de Koper het product binnen de 14 kalenderdagen na datum van herroeping terug te sturen en dit in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand. Retourzendingen zijn op kosten en risico van de Koper. Omdat retourzendingen voor de Verkoper ook een extra handlingskost genereren, wordt er naast de kost van zending ook een vaste terugnamevergoeding van €50 aangerekend. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Producten die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door de Verkoper terugbetaald. Het terugbetaalde bedrag omvat de volledige initiële aankoopsom exclusief de initiële verzendingskosten, min €50 terugnamevergoeding, min de kost van de retourzending (wanneer deze door de Verkoper werd aangevraagd bij de transporteur).

De Verkoper houdt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat een product gebruikt werd of bij vermoeden van schade aangebracht na levering van het product. In dat geval wordt er door de Verkoper een aangepast voorstel gedaan voor terugbetaling van een lager bedrag.

 

4. Persoonlijke gegevens en privacy

De persoonlijke gegevens van de Koper worden door gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van zijn bestelling.

Bij het aanmaken van de bestelling is de Koper ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- , facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving).

Wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief (de Inschrijver) zal op de hoogte gesteld worden van nieuwigheden op www.eeje.be en andere initiatieven van de Verkoper. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan op elk moment. Voor de nieuwsbrief wordt enkel het ingevoerde e-mailadres bijgehouden.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. De Verkoper respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Door akkoord te gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de Koper 18 jaar of ouder te zijn.

De verwerkte gegevens betreffen de naam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres (en eventueel btw-nummer) van de Koper. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de levering van het product. De adresgegevens worden doorgegeven aan de logistieke partner die de bestelde producten zal bezorgen. De ingevoerde gegevens worden uit de webbestanden verwijderd ten laatste na 3 maanden na levering van de aangekochte producten. De facturatiegegevens worden vermeld op de factuur.

De betaling verloopt via de beveiligde website van de verwerker van de betaling en de website van de bank van de Koper. Bij een betaling wordt het rekningnummer van de Koper zichtbaar voor de Verkoper. Dit is nuttig in geval van terugbetaling.

Elke Koper of Inschrijver heeft het recht om na verificatie van diens identiteit per aangetekend schrijven aan het adres van de Verkoper inzage te vragen in de verwerkte persoonsgegevens en daarvan desgevallend de verbetering of weglating te vragen. In geval van discussie kan de Koper zich wenden tot de Privacycommissie (www.privacycommission.be).

 

5. Verzendingskosten

Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op de orderbevestiging en/of op de factuur.

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van de bestelling, in functie van het gewicht of het aantal bestelde artikelen. De Verkoper heeft het recht om het verzendingstarief aan te passen indien nodig. In geval de verzendingskosten onverwacht hoger zijn, zal de Verkoper dit voor levering aan de Koper laten weten. De verzending zal doorgaan na betaling van de meerprijs aan de Verkoper. Indien de Koper afziet van zijn aankoop wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald binnen de 30 kalenderdagen.

 

6. Levering

De beoogde leveringstermijn is 10 werkdagen. Deze vooropgestelde leveringstermijn is louter indicatief. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen.

Wanneer een geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan is de Verkoper genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer de initiële bestelling gratis verzonden werd.

Overeenkomstig de wet bedraagt de maximale levertijd 30 dagen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, zal de Verkoper de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 dagen terugbetaald.

 

7. Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. De Koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, bij voorkeur met een foto van het beschadigde artikel erbij.

 

8. Betaling

Betalen aan de Verkoper gebeurt via de betaalopties aangeboden op www.eeje.be. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen naar de Koper verzonden.

 

9. GARANTIE OP HET POO-PEE-DO® HONDENTOILET

Er is 3 jaar garantie op de onderdelen bij normaal gebruik van de Poo-Pee-Do. De garantie start op de datum van aankoop en is van toepassing op schade die het normaal functioneren van de Poo-Pee-Do verhinderd. De garantie is niet van toepassing bij esthetische schade, normale slijtage of opzettelijk aangebrachte beschadigingen. Deze garantie vormt nooit de basis om de volledige Poo-Pee-Do in te ruilen of te retourneren.

Wanneer het de Koper niet lukt om de hond aan te leren om te Poo-Pee-Do te gebruiken, is dit geen basis om deze garantie in te roepen. Dit is niet te wijten aan een fout in de productie van het Poo-Pee-Do hondentoilet.

Wanneer de garantie van toepassing is, wordt er gratis een reserveonderdeel verstuurd ter vervanging van het falende onderdeel. Een eventuele montage dient door de Koper zelf uitgevoerd te worden. Na vervanging begint de termijn van de garantie niet opnieuw te lopen, noch op het geheel, noch op het vervangen onderdeel.

 

10. Eigendomsrecht en auteursrecht

De Verkoper blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en afbeeldingen hiervan liggen bij de Verkoper. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

11. Overig

Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het Belgisch recht van toepassing.

Voor op www.eeje.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Verkoper nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Deze koopovereenkomst kan van tijd tot tijd wijzigen.

Delen van deze overeenkomst zijn opgemaakt via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/).

Schrijf in voor de nieuwsbrief